Závěrečné práce

Závěrečná práce je důležitou podmínkou pro zakončení studia kurzu MBA_MAE. V závěrečné práci řeší posluchač manažerský problém, který obsahově souvisí s náplní jeho stáže či vychází z jeho pracovní zkušenosti. Téma práce si určuje posluchač sám. Závěrečná práce musí mít rozsah 40 – 60 stran. Velikost písma bývá 12 bodů, písmo názvů odstavců a kapitol je přiměřeně větší, řádkování 1,5.

A. Struktura závěrečné práce

Titulní list

UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3iaelyon, School of Management

Institut Franco-Tchèque de Gestion

(logo IFTG)

TITRE DU MÉMOIRE

Prénom NOM

Master Droit, Économie, Gestion
Mention Management et Administration des Entreprises

Spécialité Management Général

Année universitaire

Obsah (Table des matières) – uvedení stránky kapitol a subkapitol

Úvod (Introduction)

V úvodu student zdůvodní výběr tématu, stanoví si cíl práce, může stanovit pracovní hypotézy, které bude ověřovat a/nebo si položit otázky, na které se pokusí v práci nalézt odpovědi, a stručně vymezí obsah jednotlivých kapitol. Rozsah 2-3 strany.

2 – 3 kapitoly

Kapitoly by měly zhruba stejný rozsah a obvykle se člení do subkapitol (příklad):

KAPITOLA 1 (CHAPITRE 1)
1.1
– 1.1.1
– 1.1.2
1.2
– 1.2.1 atp.

Závěr (Conclusion)

Závěr je velmi důležitý, protože obsahuje shrnutí výsledků práce. Student se vrací k cílům a hodnotí, jak se mu je podařilo splnit. Pokud v úvodu práce stanovil pracovní hypotézy a/nebo si kladl otázky, zhodnotí, jak se je podařilo potvrdit nebo vyvrátit. Důležitou součástí závěru je nástin vlastních doporučení a návrhů, jejichž realizace v praxi by pomohla vyřešit problém vytyčený v závěrečné práci.

Seznam literatury a pramenů (Références bibliographiques)

Seznam literatury je zpravidla zařazen na konci závěrečné práce před přílohami. Jednotlivé publikace se uvádějí v abecedním pořadí a lze je pořadově číslovat (lze využít při citacích – odkazech na uvedenou literaturu). Seznam literatury by měl zahrnovat všechny prameny, statě, knihy a jiné studijní podklady, z nichž student čerpal potřebné poznatky. Prameny se uvádějí ve členění: knihy, časopisy, interní materiály, webové stránky, atd. Seznam literatury musí být dostatečně obsažný (min. 1 strana).

Přílohy (Annexes)

Obrázky, grafy a tabulky mohou být součástí textu. Pokud jsou příliš podrobné či rozsáhlé, připojují se na konec práce do Příloh. Pokud nejsou obrázky a grafy výsledkem vlastní práce, uvádí se jejich původ. Před přílohami zpravidla bývá zařazen seznam všech příloh. Každá příloha musí být očíslována a musí mít název.

B. Citace z pramenů

Studenti jsou povinni citovat z pramenů. Autor je obvykle citován formou poznámky pod čarou anebo formou odkazu v textu na seznam literatury (autor a rok vydání). Příklad:

LIVIAN Yves-Fréderic, Management comparé, Economica, Paris 2004, p. 28.

(LIVIAN 2004).

C. Odevzdání závěrečné práce

Student odevzdává 2 výtisky. První odešle do Lyonu tak, aby byl nejpozději 23.8. na adrese:

iaelyon, Université Jean Moulin Lyon 3, M. Michel Wissler, 1C Avenue des Freres Lumiere, CS 78242, 69372 Lyon Cedex 08, France.

Druhý výtisk doručí v posledním srpnovém týdnu do IFTG, může jej zanechat i v podatelně, nebo poslat poštou na adresu VŠE, Francouzsko-český institut řízení, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.

Je nutno dodržet termíny odevzdání práce, aby ji profesoři stihli do obhajoby přečíst.

D. Obhajoba závěrečné práce

Obhajoba se koná před komisí složenou z profesorů IAE de Lyon a VŠE v Praze. Obhajoba probíhá ve francouzštině. Student si připraví prezentaci v powerpointu (cca 10 minut). Po té následuje diskuze s komisí.

Obhajoby ročníku 2021/2022 se uskuteční ve středu 6.9. a ve čtvrtek 7.9.2023 v prostorách IFTG. Rozpis obhajob bude znám počátkem září a studenti obdrží pozvánku.